Sukhanov Andrey,

Rostov State Transport University,

2 Rostovskogo Strelkovogo Polka Narodnogo Opolcheniya sq., Rostov-on-Don 344038, Russia

Tel.: +7-989-720-65-53

e-mail: iiti16@rgups.ru

 

Krömer Pavel,

VŠB - Technical University of Ostrava,

17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba, Czech Republic

Tel.: +420 597 325 898

e-mail: pavel.kromer@vsb.cz